Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska to obszar, który od wielu lat cieszy się stałym wsparciem Funduszy Europejskich. W nowym okresie programowania na lata 2021-2027, nadal pozostaje priorytetem. Fundusze Europejskie koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, wspierając różnorodne inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego, poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój ekologicznej infrastruktury.

Dowiedz się, które projekty mogą uzyskać unijne dotacje i pożyczki, i skorzystaj z nowych możliwości rozwoju.

Dotacje na ochronę środowiska są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • Jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa, które realizują projekty mające na celu ochronę środowiska, poprawę gospodarki odpadami oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.
 • Organizacje pozarządowe i fundacje – jednostki realizujące projekty ekologiczne, mające na celu edukację ekologiczną, ochronę bioróżnorodności oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.
 • Przedsiębiorstwa – firmy, które inwestują w technologie ekologiczne, odnawialne źródła energii oraz projekty mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
 • Instytucje edukacyjne – szkoły, uczelnie i centra edukacyjne, które realizują projekty mające na celu edukację ekologiczną oraz rozwój infrastruktury związanej z ochroną środowiska.
 • Jednostki ochrony zdrowia – placówki medyczne, które realizują projekty mające na celu poprawę zarządzania odpadami medycznymi i redukcję emisji zanieczyszczeń.

Wsparcie na ochronę środowiska może dotyczyć wielu różnych obszarów, w tym:

 • Gospodarka odpadami – finansowanie projektów związanych z segregacją, recyklingiem i przetwarzaniem odpadów, budową i modernizacją zakładów utylizacji oraz systemów zarządzania odpadami.
 • Odnawialne źródła energii – wsparcie dla projektów rozwijających energię wiatrową, słoneczną, geotermalną oraz biomasę, mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.
 • Efektywność energetyczna – finansowanie inicjatyw mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym termomodernizację, modernizację systemów ogrzewania oraz zastosowanie energooszczędnych technologii.
 • Ochrona zasobów wodnych – wsparcie dla projektów związanych z oczyszczaniem ścieków, zarządzaniem zasobami wodnymi, renaturyzacją rzek i jezior oraz ochroną wód gruntowych.
 • Zarządzanie jakością powietrza – finansowanie działań mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym modernizację źródeł ciepła, rozwój zielonych przestrzeni miejskich oraz promowanie transportu niskoemisyjnego.
 • Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów – wsparcie dla projektów mających na celu ochronę siedlisk przyrodniczych, renaturyzację terenów zdegradowanych oraz ochronę gatunków zagrożonych.
 • Edukacja ekologiczna – finansowanie programów edukacyjnych i kampanii informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz promowanie zrównoważonego stylu życia.
 • Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo – wsparcie dla praktyk rolniczych i leśnych, które promują bioróżnorodność, ochronę gleby i zasobów wodnych oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.
 • Ochrona przed zmianami klimatycznymi – finansowanie projektów adaptacyjnych, mających na celu przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, w tym budowę infrastruktury odpornej na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Wsparcie może obejmować zarówno dotacje, jak i preferencyjne pożyczki, kredyty, a także programy mentoringowe i doradcze.

Otwórz się na nowe możliwości z naszym wsparciem finansowym i przyczyń się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.

Scroll to Top