Rozwój Lokalny

Rozwój lokalny to obszar, który od wielu lat cieszy się stałym wsparciem Funduszy Europejskich. W nowym okresie programowania na lata 2021-2027, nadal pozostaje priorytetem. Fundusze Europejskie koncentrują się na zrównoważonym rozwoju regionalnym, wspierając różnorodne inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój infrastruktury lokalnej.

Dowiedz się, które projekty mogą uzyskać unijne dotacje i pożyczki, i skorzystaj z nowych możliwości rozwoju.

Firmy, które planują nawiązać współpracę z zagranicznymi partnerami, mają możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach dedykowanych programów dotacyjnych. 

Środki te mogą być przeznaczone na realizację szeroko pojętych projektów międzynarodowych, które obejmują zarówno ekspansję rynkową, jak i wymianę know-how. Programy te wspierają przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji, umożliwiając im skuteczne wejście na nowe rynki, nawiązanie strategicznych partnerstw, a także wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy na arenie międzynarodowej. 

Wsparcie może obejmować koszty związane z:

  • analizą rynku docelowego, 
  • opracowaniem strategii wejścia na rynek, 
  • udziałem w targach i konferencjach międzynarodowych, 
  • doradztwem prawnym i podatkowym. 

Tego rodzaju dotacje stanowią istotny instrument polityki wspierania przedsiębiorczości, umożliwiający polskim firmom dynamiczny rozwój na globalnej scenie gospodarczej.

Grupy docelowe, które mogą ubiegać się o dotacje na współpracę międzynarodową, obejmują szeroki zakres podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych z nich należą:

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): Firmy o małej i średniej skali działalności, które planują ekspansję na rynki zagraniczne lub nawiązanie międzynarodowych partnerstw biznesowych.

Duże przedsiębiorstwa: Korporacje i duże firmy, które szukają możliwości rozszerzenia swojej działalności na nowe rynki zagraniczne oraz nawiązania strategicznych partnerstw międzynarodowych.

Startupy: Nowo powstałe firmy technologiczne i innowacyjne, które potrzebują wsparcia finansowego na rozwój i wprowadzenie swoich produktów lub usług na rynki zagraniczne.

Instytuty badawcze i jednostki naukowe: Organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i rozwojem technologii, które współpracują z zagranicznymi instytucjami w celu wymiany wiedzy i technologii.

Organizacje pozarządowe (NGO): Stowarzyszenia i fundacje, które realizują projekty międzynarodowe w różnych obszarach, takich jak rozwój społeczny, ochrona środowiska, edukacja czy zdrowie.

Klastry i konsorcja: Grupowania przedsiębiorstw, instytucji badawczych i innych podmiotów, które współpracują w ramach wspólnych projektów międzynarodowych, mających na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Jednostki samorządu terytorialnego: Gminy, powiaty i regiony, które realizują projekty współpracy międzynarodowej w celu poprawy infrastruktury, rozwoju lokalnej gospodarki czy podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Instytucje edukacyjne: Szkoły, uczelnie wyższe i centra szkoleniowe, które współpracują z zagranicznymi partnerami w zakresie wymiany studentów, pracowników oraz realizacji wspólnych projektów edukacyjnych i badawczych.

Każda z tych grup docelowych może korzystać z różnych programów dotacyjnych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i celów związanych z międzynarodową współpracą i ekspansją.

Scroll to Top