Innowacje Technologiczne

Nasze wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, które obejmują zakup i wdrożenie nowej technologii lub rozwinięcie własnej innowacyjnej technologii.

Celem tych inwestycji jest uruchomienie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz stworzenie warunków do ich wytwarzania

Jakie projekty kwalifikują się do wsparcia?

Nowe technologie: Wdrażane technologie mogą przybrać formę prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Przykłady obejmują:

Prawo własności przemysłowej: Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe.

Wyniki prac rozwojowych: Rezultaty badań prowadzonych przez jednostki naukowe, które mogą być wdrożone w praktyce.

Wyniki badań aplikacyjnych: Wyniki badań prowadzonych z myślą o bezpośrednim zastosowaniu w przemyśle.

  Nieopatentowana wiedza techniczna: Know-how, tajemnice przedsiębiorstwa i inne formy nieformalnej wiedzy technicznej.

  Uruchomienie produkcji: Inwestycje muszą obejmować stworzenie bazy technologicznej, takiej jak linia produkcyjna, która umożliwi praktyczne zastosowanie nowej technologii i produkcję wynikających z niej towarów lub usług. Przykłady działań obejmują:

  Stworzenie linii produkcyjnej: Zakup i instalacja maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji nowych produktów.

  Modernizacja istniejących procesów: Ulepszenie istniejących procesów produkcyjnych w celu zwiększenia ich efektywności i jakości.

  Rozwój infrastruktury technicznej: Budowa lub modernizacja obiektów niezbędnych do wdrożenia nowej technologii, takich jak laboratoria, centra badawczo-rozwojowe, hale produkcyjne.

   Wdrożenie technologii, zgodnie z ustawą, polega na realizacji działań, w wyniku których opisany we wniosku o dofinansowanie pomysł na nową technologię zostanie przekształcony w praktyczne zastosowanie. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów:

   1. Ocena i planowanie: Przeprowadzenie analizy wykonalności projektu, w tym ocenę technologiczną, rynkową i finansową. Stworzenie szczegółowego planu wdrożenia, który obejmuje harmonogram, budżet oraz identyfikację kluczowych zasobów i partnerów.
   2. Rozwój i testowanie: Prace nad rozwojem prototypów, testowanie nowych technologii w warunkach laboratoryjnych oraz pilotażowych. Przeprowadzanie niezbędnych badań i analiz w celu potwierdzenia skuteczności i wydajności nowej technologii.
   3. Budowa bazy technologicznej: Zakup i instalacja niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym maszyn, urządzeń oraz systemów IT. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług opartych na nowej technologii.
   4. Szkolenie i rozwój kompetencji: Organizacja programów szkoleniowych dla pracowników w celu zapoznania ich z nowymi technologiami oraz procesami produkcyjnymi. Rozwój kompetencji niezbędnych do efektywnego wdrożenia i wykorzystania nowych technologii.
   5. Komercjalizacja i wprowadzenie na rynek: Działania mające na celu wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynek, w tym przygotowanie strategii marketingowej, identyfikacja kanałów dystrybucji oraz nawiązanie współpracy z partnerami handlowymi. Monitorowanie wyników wdrożenia oraz dostosowanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

   Kredyt na innowacje technologiczne nie może być wykorzystany na zakup środka trwałego, w którym nowa technologia została już wdrożona. Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie, polega na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię zostanie przekształcony w praktyczne zastosowanie. Obejmuje to stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać zastosowana w praktyce, umożliwiając produkcję towarów lub świadczenie usług wynikających bezpośrednio z wdrożonej technologii.

   Scroll to Top